July 2018


Moksha Mantra | Thule Ko katha Lyrics

Thule Ko katha | Moksha Mantra ठुलेको कथा - मोक्क्ष मन्त्र सुनौलो दिन पक्कै आउछ भन्ने सोचेर निक्ल्यो ठुले मिर्मिरेमै कोदालो ...

15 Jul, 2018